Адрес: 1700 София ж.к Витоша, ВЕЦ-Симеоново 999

Тел. 02/9628372, факс: 02/ 962 87 58

Мобилен: 0884 264 515, 0885 186 914

e-mail: stm.nadejda@vivesta-bg.com / stm.nadejda@abv.bg

 

ДЕЙНОСТИ

Дейности свързани с оценката на условията на труд и риска при работа, както и разработване на мерки за отстраняване, намаляшане и контрол на риска за здравето.

ОЦЕНКИ

Извършва оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите, включително, оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите при промяна на условията и обстоятелствата на трудовата дейност на работните места и при въвеждане на нови технологични мощности.

ИЗМЕРВАНИЯ

Организира измерванията на факторите на работната среда (осветление, шум, микроклимат) и измервания по електрообезапасяването на машини и съоръжения.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА ИЗВЪРШВА:

Службата по трудова медицина извършва:
1. Оценка условията на труд и риска при работа; разработване на мерки за отстраняване, намаляване и контрол на риска за здравето.
2. Оценка на здравословното състояние на работещите във връзка с условията на труд.
3. Обучение на ръководния персонал и работещите по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и по правилата за първа долекарска помощ.

Дейностите, извършвани от Службата по трудова медицина са в съответствие с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд от 1997 г ., Наредба № 8 на МЗ от 1987 г., Изм и Доп. ДВ, бр. 102 / 1994 г. и Наредба № 3 от 25.01.2008 год.на МЗ за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина /Обн. ДВ. Бр. 14 от 12.02.2008 год./