Адрес: 1700 София ж.к Витоша, ВЕЦ-Симеоново 999

Тел. 02/9628372, факс: 02/ 962 87 58

Мобилен: 0884 264 515, 0885 186 914

e-mail: stm.nadejda@vivesta-bg.com / stm.nadejda@abv.bg

ДЕЙНОСТИ

Дейности свързани с оценката на условията на труд и риска при работа, както и разработване на мерки за отстраняване, намаляшане и контрол на риска за здравето.

ОЦЕНКИ

Извършва оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите, включително, оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите при промяна на условията и обстоятелствата на трудовата дейност на работните места и при въвеждане на нови технологични мощности.

ИЗМЕРВАНИЯ

Организира измерванията на факторите на работната среда (осветление, шум, микроклимат) и измервания по електрообезапасяването на машини и съоръжения при необходимост.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

ЗА НАС

      Служба по трудова медицина  „Надежда” ЕООД  предлага комплексно обслужване по трудова медицина във връзка със задълженията на работодателите да осигуряват здравословни и безопасни условия на труд, съгласно чл.14, чл.15 и чл.16 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ДВ бр.124 от 1997 г./ и Наредба № 3 от 25.01.2008г. на МЗ за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина /ДВ. бр.14 от 12.02.2008 г./.

 СТМ „Надежда” ЕООД е лицензирана трудова медицина  с удостоверение № 407-5/29.03.2013год, съгласно Наредба №3 на МЗ.

СТМ „Надежда” ЕООД притежава Удостоверение № 248950 от 30.09.2009 г. като АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ и лицензиран софтуер за качествено извършване на дейностите си.

СТМ „Надежда” ЕООД  е част от структурата на „Ви Веста Холдинг”ЕАД /www.vivesta-bg.com