Адрес: 1700 София ж.к Витоша, ВЕЦ-Симеоново 999

Тел. 02/9628372, факс: 02/ 962 87 58

Мобилен: 0884 264 515, 0885 186 914

e-mail: stm.nadejda@vivesta-bg.com / stm.nadejda@abv.bg

ДЕЙНОСТИ

Дейности свързани с оценката на условията на труд и риска при работа, както и разработване на мерки за отстраняване, намаляшане и контрол на риска за здравето.

ОЦЕНКИ

Извършва оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите, включително, оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите при промяна на условията и обстоятелствата на трудовата дейност на работните места и при въвеждане на нови технологични мощности.

ИЗМЕРВАНИЯ

Организира измерванията на факторите на работната среда (осветление, шум, микроклимат) и измервания по електрообезапасяването на машини и съоръжения при необходимост.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

ОБУЧЕНИЕ

Обучения по безопасност и здраве при работа
Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
подлежат следните лица:

 

1. Длъжностното лице, определено със заповед за организацията по изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове./чл. 24 на ЗЗБУТ/ – ежегодно ;

2. Длъжностните лица, които управлявят и ръководят трудовите процеси – не по – рядко от веднъж на две години;

3. Длъжностното лице, определено със заповед да провежда инструктажа по безопасност и здраве при работа – ежегодно;

4. Членовете на комитета/групата по условия на труд съгласно Наредба № 4 от 3 ноември 1998год. за обучение на КУТ/ ГУТ:

  • новоизбрани/ новоназначени членове на КУТ/ ГУТ до един месец след избирането/ назначението им;
  • останалите членове на КУТ/ГУТ ежегодно.

Продължителност на обучението:

  • по т. 1, т. 2 и т. 3 минимум 6 учебни часа
  • по т. 3 – съгласно Наредбата