Адрес: 1700 София ж.к Витоша, ВЕЦ-Симеоново 999

Тел. 02/9628372, факс: 02/ 962 87 58

Мобилен: 0884 264 515, 0885 186 914

e-mail: stm.nadejda@vivesta-bg.com / stm.nadejda@abv.bg

ДЕЙНОСТИ

Дейности свързани с оценката на условията на труд и риска при работа, както и разработване на мерки за отстраняване, намаляшане и контрол на риска за здравето.

ОЦЕНКИ

Извършва оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите, включително, оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите при промяна на условията и обстоятелствата на трудовата дейност на работните места и при въвеждане на нови технологични мощности.

ИЗМЕРВАНИЯ

Организира измерванията на факторите на работната среда (осветление, шум, микроклимат) и измервания по електрообезапасяването на машини и съоръжения при необходимост.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

ДЕЙНОСТИ

СTM „Надежда”ЕООД извършва:

1. Оценка условията на труд и риска при работа, разработване на мерки за отстраняване, намаляване и контрол на риска за здравето.
2. Оценка на здравословното състояние на работещите във връзка с условията на труд.
3. Обучение на ръководния персонал и работещите по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и по правилата за първа долекарска помощ.
4. Измерване фактори на работна среда и електробезопасност.
5. Организира провеждането на профилактични прегледи.

             
Дейностите, извършвани от Службата по трудова медицина са в  съответствие с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд от 1997 год., Наредба № 8 на МЗ от 1987 г., Изм и Доп. ДВ, бр. 102/1994 год. и Наредба № 3 от 25.01.2008 год.на МЗ за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина /Обн. ДВ. бр. 14 от 12.02.2008 год./

 1. Дейности свързани с оценката на  условията на труд и риска при работа, както и разработване на мерки за отстраняване, намаляване и контрол на риска за здравето:

1.1. Извършва анализ на проведените дейности по трудова медицина в предприятието, в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 25.01.2008 год.на МЗ за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина Обн. ДВ. бр. 14 от 12.02.2008 год. и ЗЗБУТ за времето до подписването на договора  за обслужване по трудова медицина. 
1.2. Участва в извършването на оценката на риска на работните процеси, работните места, оборудването на помещенията, организация на трудовия процес, включително оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите и при промяна на условията и обстоятелствата на трудовата дейност на работните места и при въвеждане на нови технологични мощности. / по ЗЗБУТ; Наредба № 14/1998г. и Наредба №5/1999год./.
1.3. Участва в актуализирането на оценката на риска съгласно чл.11, ал.1, 2, 3 и чл. 19, ал. 3 от Наредба №5 на МЗ / 11.05.99 год. за реда, начина и периодичността за извършване на оценка на риска.
1.4. Организира  измерванията на факторите  на работната среда (осветление, микроклимат) и електробезопасност от лицензирана лаборатория.
1.5. Участвува при избор на ново технологично оборудване и въвеждане на нови работни процеси, методи, суровини и материали с оглед определяне на потенциалния здравен риск.
1.6. Разработва програми и предложения за въвеждане на системи и средства за отстраняване или намаляване на риска за здравето, безопасността при работа и оптимизиране на трудовия процес.
1.7. Оценява условията на санитарно-битовото обслужване и дава предложения за подобряването му.

2. Дейности, свързани с оценката на здравословното състояние на работещите във връзка с условията на труд:

     2.1. Изготвя медицинско заключение на работещия преди постъпването му на работа за годността му да извършва дадения вид работа, въз основа на картата за предварителен медицински преглед.
2.2. Изготвя списък на задължителните периодични профилактични  прегледи и лабораторни изследвания на работещите, според условията на труд и съгласно Наредба №3.
2.3.Изготвя годишен анализ на здравното състояние на работниците и служителите на базата на резултатите от извършените профилактични прегледи и изследвания, показателите за временна и трайна нетрудоспособност, данните за професионалната заболеваемост, трудовия травматизъм и връзката им с условията на труд.
2.4. Изготвя медицинско заключение за годността на работещия да изпълнява дадения вид работа въз основа на резултатите от профилактичния преглед.
2.5   Изготвя физиологичен режим на труд и почивка.
         2.6. Участвува в разследвания на трудова злополука и дава становище при професионални заболявания.
2.7. Участвува в комисията за ежегодно определяне на места за трудоустроени работници и служители.
2.8. При прекратяване на трудовите отношения издава заключение за здравословното състояние на работника и служителя.
2.9. Оформя и поддържа “Лично здравно досие”, съгласно Чл. 11, ал. 10 и 11 от Наредба № 3 от 25.01.2008 г. на МЗ, Обн. ДВ. бр.14 от 12 Февруари 2008 г. за дейността на Службите по трудова медицина.
2.10. Разработва и участвува в изпълнението на програми за промоция на здравето на работещите, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, увеличаване на трудоспособността и преодоляване на стреса при работа.
2.11. В случай, когато се установи, че работник или служител има заболяване или отклонение във физиологичните показатели, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение, насочва лицето към личния лекар.

3. Обучение:
3.1. Участвува в изпълнението на програми и организира обучение на ръководния персонал, Комитетите и Групите по условия на труд по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазване на санитарно-хигиенните норми и изсквания за работната среда и трудовия процес. Издава Удостоверения за  завършено първоначално обучение по здравословни и безопасни условия на труд (съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 год. на МТСП)
3.2. Организира обучение на работници и служители по правилата за първа долекарска помощ, самопомощ и взаимопомощ.
      4. Измерване фактори на работна среда и електробезопасност:

          4.1. Микроклимат.
           4.2. Осветеност.
4.3. Шум.
           4.4. Химични агенти – прах, пари, аерозоли.
4.5. Импеданс на контура „фаза – защитен проводник”.
4.6. Съпротивление на защитни заземителни уредби.
4.7. Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби.
4.8. Прекъсвачи за защита от токове с нулева последователност.

5. Организира провеждането на профилактични прегледи:

        5.1. Минимален задължителен пакет, съгласно Нормативна база.
         5.2. Разширен пакет.